1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych


4.
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

4a.
Cennik usług www.galeriaostrow.pl

5.
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6.
Tryb postępowania reklamacyjnego

7.
Własność intelektualna

8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     Strona www.galeriaostrow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.galeriaostrow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.galeriaostrow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.galeriaostrow.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.galeriaostrow.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Gdzie-kupie.pl sp. zo.o., adres siedziby: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Próchnika 16, adres do doręczeń: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Próchnika 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000357069, NIP: 6222732764, REGON: 301380426, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000, adres poczty elektronicznej: kontakt@brandtmarketing.pl, tel.: 504154003. Właściciel marki BrandTMarketingPL

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– korzystanie z Formularza Kontaktowego,
– wpis do rejestru firm,
– publikowanie ofert firmowych (usług i produktów),
– wysyłanie wiadomości wewnętrznych pomiędzy użytkownikami portalu,
– Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne zgodnie z cennikiem.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na publikowaniu wpisu firmowego wraz z ofertą firmy na portalu zawierana jest na czas oznaczony (12mcy) i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia okresu abonamentowego.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4a. CENNIK USŁUG

Standardowa opłata abonamentowa za usługę wpisu podstawowego firmy wynosi 69zł netto /mc (umowa jest zawierana na 12 mcy)

Firma ma prawo do korzystania z promocji oraz zniżek terminowych definiowanych przez właściciela www.galeriaostrow.pl na Fanpage’u https://www.facebook.com/GaleriaOstrow oraz na stronach partnerskich.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z publikacji na Stronie wpisu firmowego).

Istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1mc okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługobiorca stwierdzi, że działalność platformy nie sprawdza się w przypadku jego branży po upływie minimalnego okresu 6mcy. Usługobiorca nie zostanie obciążony karami umownymi związanymi ze wcześniejszym rozwiązaniem umowy przed zakończeniem umowy.

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym po upływie okresu abonamentowego (12mcy) lub w czasie trwania umowy z naliczeniem kary umownej wg wzoru (stawka_abonamentu x liczba_miesiecy_do_konca_umowy).

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia) z naliczeniem kary umownej wg wzoru (stawka_abonamentu x liczba_miesiecy_do_konca_umowy).

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brandtmarketing.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.galeriaostrow.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Gdzie-kupie.pl sp z o.o. oraz www.galeriaostrow.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.galeriaostrow.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.galeriaostrow.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu